Feb 14 – 16, 2019
Perugia - Italy
Europe/Rome timezone

KISTI cluster

Feb 15, 2019, 12:00 PM
30m
Sala dei Notari (Perugia - Italy)

Sala dei Notari

Perugia - Italy

Corso Vannucci, 19 - Palazzo dei Priori Perugia - Italy
Oral presentation Data Analysis and Computing

Speaker

Sangwook Bae (KISTI)

Presentation materials

There are no materials yet.