Feb 14 – 16, 2019
Perugia - Italy
Europe/Rome timezone

VIS

Feb 14, 2019, 4:10 PM
20m
Sala dei Notari (Perugia - Italy)

Sala dei Notari

Perugia - Italy

Corso Vannucci, 19 - Palazzo dei Priori Perugia - Italy
Oral presentation Instrumentation

Speaker

Enzo Tapia (NAOJ)

Presentation materials