Feb 14 – 16, 2019
Perugia - Italy
Europe/Rome timezone

The Status of Kagra

Feb 14, 2019, 10:00 AM
30m
Sala dei Notari (Perugia - Italy)

Sala dei Notari

Perugia - Italy

Corso Vannucci, 19 - Palazzo dei Priori Perugia - Italy
Oral presentation Kagra present status

Speaker

Keiko Kokeyama (ICRR)

Presentation materials