Feb 14 – 16, 2019
Perugia - Italy
Europe/Rome timezone

NS related

Feb 15, 2019, 3:00 PM
30m
Sala dei Notari (Perugia - Italy)

Sala dei Notari

Perugia - Italy

Corso Vannucci, 19 - Palazzo dei Priori Perugia - Italy
Oral presentation Science

Speaker

Kyohei Kawaguchi (ICRR)

Presentation materials