Feb 14 – 16, 2019
Perugia - Italy
Europe/Rome timezone

Infrastructures: the KAGRA experience

Feb 16, 2019, 11:15 AM
20m
Sala dei Notari (Perugia - Italy)

Sala dei Notari

Perugia - Italy

Corso Vannucci, 19 - Palazzo dei Priori Perugia - Italy
Oral presentation Infrastructures

Speaker

Miyoki Shinji

Presentation materials